0
Menu
0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Gauger Art. Gallery p.s.a.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Gauger Art. Gallery jest Sklepem Internetowym, należącym do spółki Gauger Art. Gallery p.s.a. z siedzibą w Warszawie ( dalej „Spółka”), prowadzonym pod adresem https://gauger.gallery
 2. Sklep Internetowy jest narzędziem, za pośrednictwem którego Spółka prowadzi sprzedaży Towarów/Dzieł poprzez sieć Internet i nie jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Dzieł ze Spółką.
 3. Regulamin dotyczy Towarów/Dzieł, których wartość nie przekracza kwoty, jednostkowo lub zbiorczo 10 000 PLN. ( słownie: dziesięć tysięcy złoty). W przypadku Dzieł przekraczających jednostkowe lub zbiorczo  10 000 PLN. ( słownie:dziesięć tysięcy złoty) Spółka zawiera indywidualne/ bezpośrednie umowy z potencjalnymi kupującymi.
 4. Sklep Internetowy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla Sklepu Internetowego i działalności Spółki w sieci Internet przepisami prawa.
 5. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z ze sklepu Internetowego  Gauger Art. Gallery dostępnego pod adresem https://gauger.gallery
 6. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Spółką poprzez wiadomości e-mail pod adresem: [email protected]., telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +(48) 534 799 992, w dni robocze w godz. 8.00-15.00. Adres do korespondencji: Gauger Art. Gallery p.s.a. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, Polska.

§2 Definicje i dane kontaktowe

 1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
  1. Sklep Internetowy– system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://gauger.gallery z wykorzystaniem którego Spółka prezentuje i dokonuje sprzedaży dzieł Artysty (dalej Towarów i/lub Dzieł)  za pośrednictwem Sieci Internet i wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;
  2.  Spółka – Gauger Art. Gallery p.s.a. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, od numerem KRS: 0001053933, NIP: 5242981576, REGON:526175577
  3. Klient – każdy podmiot prawa tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawarcie umowy o Towary/Dzieła za pośrednictwem Sklepu Internetowego i który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje zakupu Towarów/Dzieł za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  4. Treści – całą zawartość merytoryczną Sklepu Internetowego, w tym w szczególności informacje o Dziełach/Towarach, oraz Spółce;
  5. Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu Internetowego polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta i pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta;
  6. Artysta – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która jest autorem Towarów/Dzieł przeznaczonych na sprzedaż. 
  7. Towar lub Dzieło – obraz, rzeźba i każdy inny przedmiot zaprojektowany i (lub) wykonany przez Artystę. Opis i fotografie Towaru/Dzieła prezentowane są w Sklepie internetowym pod adresem https://gauger.gallery oraz sprzedawane przez Spółkę z wykorzystaniem Sklepu Internetowego
  8. Zamówienie – zapytanie ofertowe, które składa Klient do Spółki poprzez formularz zamówienia, którego celem jest potwierdzenie dostępności Towaru (Dzieła), ustalenie ceny Towaru/Dzieła i kosztów dostarczenia i rezerwacji, jeśli to możliwe.
  9. Formularz zamówienia – funkcjonalność Sklepu Internetowego dostępna   z wykorzystaniem Konta Klienta, jak i bez posiadania Klienta zawierającą dane informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar/Dzieło, które są przesyłane do Spółki poprzez Sklep Internetowy w ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów/Dzieł i służąca do składania przez Klienta zamówienia na Towary/Dzieła z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
  10. Rejestracja Klienta – procedurę stanowiącą funkcjonalność Sklepu Internetowego, służącą do tworzenia Konta Klienta, a tym samym zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci Konta Klienta, w ramach której Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Sklepie Internetowym, podając dane, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając oświadczenia w przedmiocie: akceptacji Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przesyłanie informacji handlowej, zgody na posłużenie się telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, utraty prawa odstąpienia od umowy. Rejestracja Klienta zostaje zakończona w chwili uruchomienia linku przesłanego na adres email podany w formularzu rejestracyjnym; 
  11. Konsument– osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Internetowego;
  12. Regulamin– niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zamieszczony pod adresem domeny https://gauger.gallery
  13. Sprzedaż – umowy sprzedaży Towaru/Dzieła wystawionego w Sklepie internetowym, w tym również zawarcie umowy na odległość między Klientem a Spółką, poprzez uznanie na rachunku bankowym Spółki wpłaty Klienta za Towar/Dzieło.
  14. System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
  15. Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  16. Usługa świadczona drogą elektroniczną -usługa polegająca na udostępnianiu stosownych funkcjonalności Sklepu Internetowego, stanowiąca świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę
  17. Dostawca Usługi Płatniczej – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary/Dzieła za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Sklepie Internetowym;
  18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);
  19. Ustawa o prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);
  20. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.);
 1. Dane Spółki, obsługującej sklep internetowy, są następujące:
  (a) firma: Gauger Art. Gallery p.s.a. z siedzibą w Warszawie,
  (b) siedziba i adres: ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, Polska, 
  (c) dane rejestrowe: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, numer KRS: 0001053933, NIP: 5242981576, REGON:526175577 (telefon: +(48) 534 799 992; e-mail: [email protected] adresy stron internetowych: https://gauger.gallery
  Kontakt ze spółką- w dni robocze godz. 8.00-15.00

§3 Prawa i obowiązki Spółki

 1. Spółka zajmuje się promocją Artystów oraz sprzedażą na własny rachunek wykonanych przez nich Dzieł/Towarów. 
 2. Spółka jest stroną transakcji dokonywanej z Klientem, tzn. jest stroną umowy sprzedaży.
 3. Przedmiotem usług świadczonych przez Spółkę jest sprzedaż Dzieł/Towarów, sporządzanie ofert, negocjacje, i obsługa płatności we własnym imieniu.
 4. Zamieszczone pod adresem https://gauger.gallery informacje są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami; dalej Kodeks Cywilny).
 5. Wszystkie dzieła prezentowane pod adresem https://gauger.gallery znajdują się za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej „Artystami”). Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach https://gauger.gallery bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką, (dane kontaktowe są wskazane w § 1 niniejszego Regulaminu).
 6. Spółka prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł/Towarów, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła/Towaru, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 72 h wyłączenia niektórych funkcjonalności w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł/Towarów, prezentowanych na stronie https://gauger.gallery. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła/Towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 10. Spółka może odmówić Klientowi Sprzedaży Dzieła, jeżeli:
  1. nie dysponuje już Dziełem,
  2. Klient nie dostarczy prawidłowych danych adresowych umożliwiających skuteczne doręczenie Dzieła w tym adresu e-mail i nr telefonu
  3. Klient we wskazanym czasie nie uiści opłaty z tytułu zakupu Dzieła w należytej wysokości,
 1. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby jej oferta, obejmująca Dzieła była rzetelna i aktualna.
 2. Spółka zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie przekazanych danych adresowych Klienta, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz Sprzedaży.

§4 Procedura zawarcia umowy w Sklepie Internetowym

 1. Sklep Internetowy służy do zawierania umów sprzedaży Towarów/Dzieł między Klientem a Spółką.
 2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zawierane są pomiędzy Klientami a Spółką umowy o opisane w Regulaminie Usługi świadczone drogą elektroniczną.
 3. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, tj. korzystanie z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności konieczne jest:
  (a) założenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta, Konta Klienta poprzez Rejestrację Klienta;
  (b) zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła.
 4. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności: 
  (a) posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta Klienta (po zalogowaniu) 
  (b) sprawdzenie dostępności i wybór zamawianego Towaru/Dzieła;
  (c) wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
  (d) wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru/Dzieła (dostawy);
  (e) dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
 5. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Spółka niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia złożonego przez Klienta.
 7. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
 8. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 6 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.
 9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).
 10. Na procedurę zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego składają się opisane w Regulaminie czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz czynności techniczne związane z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 11. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego i Środków komunikacji elektronicznej.
 12. Faktury wystawiamy i przesyłamy w formie elektronicznej, ponieważ zwracamy szczególną uwagę na kwestie środowiska. Gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści. Klient może zrezygnować z faktury elektronicznej, zgłaszając ten fakt przy złożeniu zamówienia, wówczas wyślemy fakturę w formie papierowej.
 13. Klient odpowiedzialny jest za przesłanie poprawnych danych do faktury.
 14. Spółka przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 15. Rzeczywisty wygląd Dzieł opublikowanych pod adresem https://gauger.gallery może ze względów specyfiki przekazu teleinformatycznego różnić się od wyglądu publikowanego na reprodukcjach fotograficznych. Klient zobowiązuje się przed potwierdzeniem oferty złożonej przez Spółkę do zgłoszenia wszelkich wątpliwości w związku z wyglądem Dzieła. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za powyżej opisane różnice po potwierdzeniu oferty przez Klienta.
 16. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie https://gauger.gallery. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 17. Zamawiający może otrzymać informacje dotyczącą statusu realizacji zamówienia kontaktując się ze Spółką. Informacje zostaną przesłane e-mailem zwrotnym na podany przez Klienta adres e-mail.
 18. Termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Spółki. 

§5 Płatności i dostawy

 1. Płatności Klientów za Towary/Dzieła zakupione w Sklepie Internetowym odbywają się:
  (a) w formie przelewu tradycyjnego; 
  (b) w formie przelewu elektronicznego (on-line);
  (c) za pośrednictwem kart płatniczych, debetowych, kredytowych;
  (d) za pośrednictwem innych metod płatności stosowanych w ramach usług płatniczych świadczonych w sieci Internet  jeśli zostały udostępnione w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Określone w Sklepie Internetowym ceny Towarów/Dzieł są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towarów/Dzieł (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy) oraz ubezpieczenia na czas przewozu.
 3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów/Dzieł, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy) oraz kosztów ubezpieczenia na czas przewozu. Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie Internetowym, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.
 4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Płatności, o których mowa w ust.1 pkt. (a)-(d)dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami: 
  1. płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej; 
  2. płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą, debetową lub kredytową może posługiwać się wyłącznie uprawniony posiadacz tej karty;
  3. (w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (b)- (d) udostępniany jest formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub następuje przekierowanie na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;
  4. dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.
 5. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane) poprzez: 
  1. wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru. 
 6. Zamówienia na Towary/Dzieła są realizowane w dni robocze, w terminie do 14 dni od:
  1. potwierdzenia złożenia zamówienia, w przypadku sposobu płatności o którym mowa w ust.1 pkt (a);
  2. wpływu należności z tytuły zamówienia, w przypadku pozostałych płatności, o których mowa w ust. 1, co znaczy, że w tym terminie Towary/Dzieła są przekazywane do wysyłki stosownie do wybranego sposobu wydania (wysyłki) Towarów/Dzieł.
 7. Spółka przewiduje możliwość wprowadzania promocji dotyczących kosztów dostawy takich jak np. darmowa dostawa w razie zakupów powyżej określonej kwoty, innych podobnych lub wszelkich innych promocji, w tym cenowych przy czym informacja w tym zakresie będzie każdorazowo dostępna Sklepie Internetowym w ramach procedury składania zamówienia.
 8. Zapłata za Dzieło dokonywana jest przed dostarczeniem Dzieła, przelewem na rachunek bankowy Spółki, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia oferty przez Klienta. Chwilą zapłaty jest uznanie wpłaty Klienta na rachunku bankowym Spółki. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. 
 9. Klient wpłacając pieniądze w polu „tytuł przelewu” jest zobowiązany podać tytuł Dzieła i jego Autora.
 10. W przypadku uzgodnienia istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru/ Dzieła.
 11. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

§ 6 Obowiązki Klientów

 1. Wszelkie informacje podawane prze Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w Formularzu zamówienia i Koncie Klienta, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie Internetowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, treści o charakterze bezprawnym.
 3. Przed każdym wysłaniem Zamówienia, Klient powinien zapoznać się z prezentacją Dzieła uważnie czytając opisy i oglądając zdjęcie umieszczone w prezentacji każdego Dzieła. Jeżeli Klient będzie miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Dzieła lub zasad jego zakupu, powinien nawiązać ze Spółką kontakt pisząc na adres e-mail: [email protected]
 4. Klient składając Zamówienie powinien prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia i użyć swoich rzeczywistych danych adresowych. Nie wypełnienie formularza Zamówienia, bądź nie potwierdzenie przez Klienta oferty wysłanej przez Spółkę w odpowiedzi na Zamówienie będzie równoznaczne z odstąpieniem od zakupu i zostanie przez Spółkę anulowane.
 5. Klient przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

§ 7 Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. Spółka za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy Usługi drogą elektroniczną. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie ze Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:
  1. udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Spółki i Towarów/Dzieł oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
  2. umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;
  3. umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny za Towar i kosztów wysyłki ;
  4. prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  5. umożliwieniu pozostałego kontaktu ze Spółką, 
  6. udostępnieniu w Sklepie Internetowym formularza odstąpienia od umowy i formularza reklamacji.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Spółka świadczy, w szczególności następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Konto Klienta;
  2. Formularz zamówienia;
  3. udostępnienie Treści;
  4. formularz odstąpienia od umowy i formularz reklamacji.
 4. Do zawarcia umowy o Konto Klienta dochodzi przez założenie Konta Klienta w ramach procedury Rejestracji Klienta. Do zawarcia umowy o inne Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozwiązanie umowy o Konto Klienta następuje poprzez skorzystanie przez Klienta z opcji usunięcia Konta Klienta.
 7. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:
  1. połączeniem z siecią Internet;
  2. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
 8. Do reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie ma odpowiednio postanowienia Regulaminu.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  (a) dotyczącej Towarów/Dzieł
  (b) dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru tj. objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: [email protected] lub telefonicznie na nr tel. +(48) 534 799 992
 2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego;
  2. kosztów ubezpieczenia przesyłki zwrotnej odpowiadającej wartości zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej;
  3. przypadku, gdy klient odbierał towar osobiście i płacił przy odbiorze.
 5. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  a) wiadomością e-mail, na adres [email protected]
  b) w formie pisemnej, na adres Spółki.
 6. Wzór (niezbędna zawartość) formularza odstąpienia od umowy:
  1. Data:
  2. Imię i nazwisko Konsumenta:
  3. Adres Konsumenta:
  4. Oświadczenie/informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
  5. Data odbioru towaru (od przewoźnika/punktu odbioru):
  6. Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr:
  7. Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie Galerii.
  8. podpis Konsumenta (jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)
 7. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić Dzieło Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni na adres Spółki. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 10. Spółka, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Spółka nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Spółka nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 9 Reklamacje

 1. Spółka ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru/Dzieła) bez wad.
 2. Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, realizowanego przez Spółkę.
 3. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Spółki o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Klient może posłużyć się formularzem reklamacji jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji, opis niezgodności Dzieła z Umową, datę zawarcia Umowy będącej podstawą reklamacji , protokół szkody ( w nim przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację) sporządzony w obecności kuriera, fotografia szkody.
 5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w niniejszym Regulaminie jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.
 6. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Wymagania techniczne

Dostęp i korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu Internetowego na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Poprzez wypełnienie przez Klienta formularza z danymi potrzebnymi do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło z Artystą, Klient wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych przez Spółkę wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia umowy, w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
 2. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Spółka wyznaczyła IOD, z którym kontakt możliwy jest na adres: [email protected].
 4. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 12 Klauzula poufności

 1. Klienci zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje, o których powzięli wiadomość podczas negocjacji lub po podpisaniu umowy sprzedaży lub umowy o dzieło z Artystą.
 2. Za informacje poufne nie uważa się informacji, które:
  1. są dostępne publicznie z zastrzeżeniem, że nie stały się publicznie dostępne w wyniku naruszenia Regulaminu,
  2. informacje pochodzące od Spółki lub Artysty, co do których Spółka lub Artysta wyrazili pisemną zgodę na ich ujawnienie.
 3. Klienci będą zwolnieni z zachowania w tajemnicy informacji poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim.
 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa oraz adresem internetowym https://gauger.gallery/ przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  1. mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
  2. sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
  3. w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  4. w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 5. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do usług o charakterze ciągłym, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej usługi, zmiany Regulaminu wiążą Klienta jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Konto Klienta poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.
 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy- weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. w przypadku usług- zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Spółkę Gauger Aret Gallery z siedzibą w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, pod numerem KRS: 0001053933, NIP: 5242981576, REGON:526175577, telefon: +(48) 534 799 992, e-mail: [email protected], o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Spółkę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać Spółce rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: Gauger Art. Gallery p.s.a. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, KRS: 0001053933, NIP: 5242981576, REGON:526175577, telefon: +(48) 534 799 992, e-mail: [email protected]., 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
sprzedaży następujących rzeczy(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………..
–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….
–   Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….
–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………..
–   Data………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów)
–    Data

* niepotrzebne skreślić

Kontynuuj zakupy

Twój koszyk jest obecnie pusty! Pomożemy Ci znaleźć idealny przedmiot!

Sklep